De nummer 1 groothandel in uw omgeving
Bel ons op 024 - 750 39 97
Zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN ARBE HANDEL B.V.

Artikel 1.   Definities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ARBE: ARBE HANDEL BV;
 2. Afnemer: de wederpartij van ARBE bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ARBE en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 4. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 5. Diensten: door ARBE aan Afnemer te verlenen diensten;
 6. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.   Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ARBE en Afnemer. Onder deze Voorwaarden vallen aanbiedingen en alle door ARBE aangegane overeenkomsten.
 2. Door aanvaarding van een door ARBE gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een Afnemer wordt uitdrukkelijk door ARBE van de hand gewezen.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van ARBE. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

Artikel 3.   Aanbod, aanvaarding, orders en totstandkoming overeenkomsten

 1. De door of namens ARBE uitgebrachte aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Eveneens aanbiedingen vermeldt in folders en/of prijscouranten zijn vrijblijvend. In het geval dat een vrijblijvend aanbod door Afnemer wordt aanvaard, dan heeft ARBE het recht om het aanbod te herroepen.
 2. Aanbiedingen en toezeggingen van ARBE zijn slechts verbindend, indien deze door ARBE schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Het staat ARBE volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
 4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat:
  (1) ARBE een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt;
  (2) op het moment dat ARBE begint met de uitvoering van de Overeenkomst;

(3) op het moment dat ARBE voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt dan wel direct overhandigt bij inkoop.

Artikel 4.    Levering, risico-overgang, keuring en reclame

 1. Tenzij mondeling/schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van ARBE. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Indien en voorzover ARBE zorg draagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door ARBE bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
 3. Indien ARBE, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is ARBE vrij in de keuze van de transporteur en de te volgen route. Als ARBE tevens zorg draagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
 4. Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s.
 5. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van ARBE als ‘goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. ARBE is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
 6. Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij ARBE daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 48 uren na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 48 uren dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 6 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien de Afnemer onvoldoende medewerking verleent aan het door ARBE ingestelde onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht, dan vervalt in dat geval het recht op reclame. In het kader van het onderzoek zal de Afnemer ARBE in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 7. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ARBE. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
 8. ARBE is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer geleden schade bij gebrekkige producten.

Artikel 5. Leveringstermijnen ARBE

 1. De door ARBE opgegeven of opgenomen leveringstermijnen geldt nimmer als fatale termijn. De genoemde levertijd geldt slechts als zijnde indicatie. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stelt ARBE de Afnemer hiervan op de hoogte. De Afnemer behoort ARBE schriftelijk in gebreke te stellen waarbij een redelijke termijn voor levering wordt gesteld. De Afnemer is onverminderd verplicht tot afname.
 2. Indien de Afnemer ARBE schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ARBE in verzuim verkeert, dan zal ARBE in overleg treden over nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6.  Prijzen, betalingen en verrekening

 1. De prijs van de door ARBE geleverde goederen aan Afnemer wordt bepaald door ARBE.
 2. ARBE bepaalt of de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn. Tenzij anders is overeengekomen zijn transport-, verzend-, en/of portokosten voor rekening van Afnemer.
 3. De betaling door de Afnemer dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden op een door ARBE te bepalen wijze. De levering van de goederen vindt plaats nadat het volledige bedrag is betaald, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. In gevallen waarin betaling niet binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan verkeert de Afnemer van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien de Afnemer in verzuim verkeert zijn alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar. De afnemer is. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is ARBE zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 5. In gevallen waarin een redelijke grond bestaat dat Afnemer haar verplichtingen jegens ARBE niet zal nakomen, zijn alle vorderingen terstond opeisbaar. In gevallen van dien aard is de Afnemer verplicht op verzoek van ARBE terstond de door ARBE redelijk gewenste vorm van zekerheid te stellen en voor zover nodig deze aan te vullen voor de nakoming van alle verplichtingen. Indien Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is ARBE gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 6. Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer.
 7. De Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 6 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 8. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en tenslotte ter afdoening van de opeisbare openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom. Op het vorengaande hebben andere aanwijzingen zijdens de Afnemer geen invloed.

Artikel 7.   Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ARBE geleverde Goederen blijven eigendom van ARBE tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door ARBE aan de Afnemer geleverde Goederen zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de Afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde Goederen op de Afnemer over. Hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.
 2. Indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 6, of indien ARBE naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is ARBE gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.
 3. De Afnemer verleent ARBE reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door ARBE geleverde goederen zich bevinden, teneinde ARBE in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van ARBE om van de Afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.
 4. Zolang de Afnemer het bepaalde in lid 3 niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt de Afnemer aan ARBE een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door de Afnemer aan ARBE verschuldigde bedrag per dag.
 5. De Afnemer heeft niet het recht de niet betaalde Goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
 6. Het is de Afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde, nog niet betaalde Goederen te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij ARBE de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan ARBE ter beschikking te stellen. In geval van verkoop is de Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan.
 7. Op geleverde Goederen (1) die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan, (2) of die zijn verwerkt en zich nog in handen van de Afnemer bevinden, vestigt de Afnemer hierbij ten behoeve van ARBE een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen. Bij eerste verzoek van ARBE zal de Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan ARBE ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren.
 8. De Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van ARBE op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ARBE wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten.

Artikel 8. Garantie

 1. ARBE geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
 2. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal de Afnemer het aan ARBE retourneren en binnen 48 uren schriftelijk een melding doen ten aanzien van de zichtbare gebreken. Bij onzichtbare gebreken dient het na ontdekking binnen 48 uren te worden gemeld althans uiterlijk binnen 6 dagen na levering. ARBE draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed.
 3. Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van ARBE doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden gebruikt, behandeld en/of gereinigd.
 4. Indien de Afnemer de Goederen overdraagt aan derden, dan geldt er voor de overgedragen Goederen geen garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen ARBE en de Afnemer.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van ARBE beperkt tot nakoming zoals opgenomen in artikel 4 en artikel 9 van deze Voorwaarden.
 2. ARBE is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers, behoudens de gevallen waarin er sprake is van grove schuld of opzet.
 3. In alle overige gevallen waarin schade is ontstaan, in welke vorm of van welke soort ook, is ARBE niet aansprakelijk. Daaronder valt eveneens directe of indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
 4. ARBE is niet aansprakelijk voor de schade, welke ontstaat in verband met de door ARBE verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals – doch niet beperkt tot – ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
 5. Voor zover de door ARBE geleverde Goederen voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat ARBE bij consumering dan wel gebruik van deze Goederen na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De Afnemer dient ervoor in te staan dat Goederen waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De Afnemer vrijwaart ARBE uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door ARBE geleverde goederen, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn gebruikt of verbruikt, bewerkt of verwerkt, dan wel verkocht.
 6. ARBE is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van ARBE, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van ARBE kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door ARBE ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, enzovoorts. ARBE kan zich ook op overmacht beroepen, indien de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat ARBE had moeten leveren.

Artikel 10. Wanprestatie en Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft ARBE ingeval van wanprestatie van de Afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van ARBE. ARBE is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door ARBE geleden schade.
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft ARBE eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuld-saneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de Afnemer het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die ARBE op de Afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ARBE en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ARBE en de Afnemer is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen ARBE en de Afnemer(s) zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland. In afwijking hiervan is ARBE bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.